Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu PSIiTM.org.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – Fundacja Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, NIP 7010485801, REGON 361587439, z siedzibą pod adresem Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000559321.
 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@psiitm.org.
 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. data urodzenia
  4. adres korespondencyjny
  5. numer telefonu
  6. numer konta bankowego
  7. miejsce pracy
  8. stanowisko pracy
  9. staż pracy
 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

POBIERZ DOKUMENT [PDF]