Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU PSIITM.ORG

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki związane z członkostwem w Klubie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Montażu.
 2. Klub jest prowadzony przez Fundację Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, NIP 7010485801, REGON 361587439, z siedzibą pod adresem Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000559321, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Korespondencja z Fundacją może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@psiitm.org.
 4. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu i będącą zał. nr 1 do Regulaminu.
 5. Przystąpienie do Klubu PSIiTM.org odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego PSIiTM.org (dalej: „Serwis”) lub też poprzez podpisanie umowy
  w formie pisemnej.
 6. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:
  1. akceptacja niniejszego Regulaminu;
  2. wybór pakietu członkowskiego spośród pakietów opisanych w zał. nr 2 do Regulaminu;
  3. uiszczenie opłaty członkowskiej za 1 rok, w wysokości właściwej dla wybranego pakietu członkowskiego
 7. Uczestnik zobowiązuje się:
  1. godnie reprezentować Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu,
  2. propagować innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w przemyśle.
 8. Uczestnik ma prawo:
  1. posługiwać się tytułem „Członka Klubu Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Montażu”;
  2. uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Fundację;
  3. korzystać z dostępu do bazy wiedzy PSIiTM;
  4. korzystać z pomocy Fundacji w zakresie swojej działalności, na zasadach ustalonych indywidualnie z Zarządem Fundacji;
  5. za dodatkową odpłatnością korzystać ze wsparcia Grup Eksperckich PSIiTM;
  6. otrzymywać od Fundacji dodatkowe usługi i zniżki właściwe dla wybranego pakietu członkowskiego, według cennika obowiązującego w chwili przystąpienia do Klubu;
 9. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w pkt. 8 powyżej, Uczestnik może także zamówić w Fundacji usługi niestandardowe – określone każdorazowo w „Zleceniach”, których treść jest uzgadniana wspólnie przez Uczestnika i Organizatora. Usługi te mogą być zamawiane w dowolnej formie.
 10. W terminie 7 dni przed upływem rocznego okresu członkostwa, Organizator wzywa Uczestnika do uiszczenia opłaty za kolejny rok. W wypadku nieuiszczenia opłaty członkostwo w Klubie wygasa, a w wypadku uiszczenia – zostaje przedłużone o rok. Uczestnik ma prawo zmienić pakiet członkowski pod warunkiem uiszczenia opłaty w kwocie właściwej dla nowego pakietu.
 11. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w razie:
  1. zmiany przedmiotu działalności Organizatora lub zakresu usług świadczonych przez Organizatora oraz ich cen,
  2. zmiany danych Organizatora,
  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 12. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Uczestnika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu, w szczególności, ewentualna zmiana cen pakietów obowiązuje dla danego Uczestnika dopiero po upływie okresu członkostwa opłaconego przed zmianą Regulaminu.
 13. O zmianie Regulaminu Uczestnicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 14. Uczestnikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od dalszego członkostwa w Klubie ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów członkostwa w części proporcjonalnej do pozostałego okresu członkostwa.
 15. Umowa zawierana między Organizatorem a Uczestnikiem na warunkach określonych niniejszym Regulaminem jest w rozumieniu przepisów prawa cywilnego umową
  o świadczenie usług, w której Organizatore jest usługodawcą, a Uczestnik usługobiorcą.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu PSIiTM.org.
 17. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do REGULAMINU KLUBU PSIITM.ORG

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu PSIiTM.org.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – Fundacja Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, NIP 7010485801, REGON 361587439, z siedzibą pod adresem Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000559321.
 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@psiitm.org.
 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. data urodzenia
  4. adres korespondencyjny
  5. numer telefonu
  6. numer konta bankowego
  7. miejsce pracy
  8. stanowisko pracy
  9. staż pracy
 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

Zestawienie pakietów

Załącznik nr 2 do REGULAMINU KLUBU PSIITM.ORG

Pakiety

Pakiet INDYWIDUALNY

198zł brutto (w tym podatek VAT 23%) / rok

 • 10% zniżki na udział w jednej wybranej konferencji
 • Dostęp do szkoleń PSIiTM (z zakresu zarządzania projektami, optymalizacji procesów w firmie, sprzedaży, itp.) – szkolenia dedykowane tylko dla członków PSIiTM
 • Dostęp na podstawie hasła do artykułów branżowych na psiitm.org – hasło będzie wysyłane newslettererm
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach zawartych w kalendarium PSIiTM na specjalnych warunkach

Pakiet STANDARD

dla firm

1 500zł netto (VAT 23%) / rok

 • 10% zniżki na udział w jednej wybranej konferencji dla 1 uczestnika
 • Dostęp do szkoleń PSIiTM (z zakresu zarządzania projektami, optymalizacji procesów w firmie, sprzedaży, itp.) – szkolenia dedykowane tylko dla członków PSIiTM
 • Podczas wybranej konferencji w roku prawo do bezpłatnego wystawienia stoiska reklamowego
 • Wysyłka w imieniu Członka newslettera do bazy PSIITM – raz w roku. (Wysyłka po akceptacji PSIiTM)
 • Dostęp na podstawie hasła do artykułów branżowych na psiitm.org
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach zawartych w kalendarium PSIiTM na specjalnych warunkach

Pakiet PREMIUM

dla firm

4 500 zł netto (VAT 23%) / rok

 • 10% zniżki na udział w jednej wybranej konferencji dla 2 uczestników
 • Dostęp do szkoleń PSIiTM (z zakresu zarządzania projektami, optymalizacji procesów w firmie, sprzedaży, itp.) – szkolenia dedykowane tylko dla członków PSIiTM
 • Podczas wybranej konferencji w roku prawo do bezpłatnego wystawienia stoiska reklamowego oraz wygłoszenia prelekcji
 • Wysyłka w imieniu Członka newslettera do bazy PSIITM – dwa razy w roku. (Wysyłka po akceptacji PSIiTM)
 • Dostęp na podstawie hasła do artykułów branżowych na psiitm.org
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach zawartych w kalendarium PSIiTM na specjalnych warunkach

Pakiet VIP

dla firm

25 000zł netto (VAT 23%) / rok

 • 10% zniżki na udział w jednej wybranej konferencji dla 3 uczestników
 • Dostęp do szkoleń PSIiTM (z zakresu zarządzania projektami, optymalizacji procesów w firmie, sprzedaży, itp.) – szkolenia dedykowane tylko dla członków PSIiTM
 • Prawo do wyłączności na reklamę, stoisko, prelekcję w ramach swojej branży podczas jednej konferencji w roku
 • Wysyłka w imieniu Członka newslettera do bazy PSIITM – trzy raz w roku. (Wysyłka po akceptacji PSIiTM)
 • Dostęp na podstawie hasła do artykułów branżowych na psiitm.org
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach zawartych w kalendarium PSIiTM na specjalnych warunkach

 

POBIERZ DOKUMENT [PDF]