Regulamin serwisu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SERWISIE PSIITM.ORG

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Fundację Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, NIP 7010485801, REGON 361587439, z siedzibą pod adresem Al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000559321, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach serwisu internetowego PSIITM.ORG, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@psiitm.org.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć z Administratorem umowę o członkostwo w Klubie PSIiTM, na zasadach określonych Regulaminem Klubu PSIiTM.
 5. Rozliczenia transakcji dokonywanych kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 6. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy i usługi bez wad.
 7. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 8. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.
 9. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 11. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 12. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 13. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 14. Za pośrednictwem Serwisu zawierane są wyłącznie umowy, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi na podstawie art. 38 pkt 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), tj. umowy:
  1. o świadczenie usług, w odniesieniu do których Użytkownik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i wyraża na to zgodę;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przy których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 16. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
  2. zmiany danych Administratora,
  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 17. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 18. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 19. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 20. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

POBIERZ DOKUMENT [PDF]