RODO

Informujemy, że

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu (PSIiTM) z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 245 lok. 17, 00-009 Warszawa (dalej zwana „PSIiTM”).

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez PSIiTM w celu:
a. przesyłania informacji związanych z działalnością Fundacji, w tym informacji o celach statutowych Fundacji, bieżących informacjach rynkowych i przemysłowych, inicjatywach społecznych, prowadzonych działaniach mających na celu dostarczanie wiedzy z zakresu wynikającego z profilu i statutu organizacji, jak również w celu przesyłania informacji związanych z realizacją wyznaczonych celów;
b. umożliwienia dokonywania darowizn lub składek członkowskich na rzecz PSIiTM oraz w celu umożliwienia Panu/Pani uczestnictwa w inicjatywach PSIiTM, w tym uczestnictwa w lokalnych i ogólnokrajowych akcjach społecznych, konferencjach, seminariach, wykładach organizowanych przez PSIiTM lub objętych patronatem PSIiTM;
c. utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z PSIiTM, na przykład wysyłając e-mail lub wiadomość poprzez media społecznościowe;
3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a jest dokonywane za Pana/Pani zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy darowizny, umowy o świadczenie przez PSIiTM usług drogą elektroniczną, umowy o uczestnictwo w szkoleniach) lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, w ramach inicjatyw PSIiTM. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez PSIiTM.
4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez PSIiTM, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Pana/Panią innego uprawnienia, które spowoduje, że PSIiTM będzie zobowiązana ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania (patrz punkt 7 poniżej). W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 2b i 2c powyżej, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak przekazanie darowizny lub udział w aktywnościach PSIiTM.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez PSIiTM, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne. PSIiTM przetwarza dane w sposób zautomatyzowany korzystając z usług firmy międzynarodowej (dane firmy będę udostępnione po przesłaniu prośby na maila: biuro@psiitm.org) spełniającej zarówno standardy prawne polskie i unijne, jak i innych regulacji prawnych występujących na świecie w tej materii. PSIiTM nie stosuje profilowania danych w myśl art. 4 pkt 4 RODO.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od PSIiTM dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi klikając na odpowiedni link we wiadomości, którą otrzymuje Pan/Pani od PSIiTM (na samym dole wiadomości) albo kontaktując się z nami na adres biuro@psiitm.org

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego.

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter !